کاربرد پروتکل MOS در تحریریه‌های خبر شامل کاربرد پروتکل MOS - MOS و تلاش AP - ....<br /> کاربرد پروتکل MOS ـ با وجود اینکه ارتباطات در قالب برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جهان را کوچک کرده، اما شمار زبانهایی که نیاز امروز دنیای ارتباطات را بر آورده می‌کند، نسبتاً افزایش یافته است. بی‌گمان این زبانها، زبانهای گفت‌و‌گو نیستند، بلکه زبانهای ماشین‌هایی‌اند که در تحریریه‌های خبر و رژی پخش و نیز دیگر بخش‌های یک شبکه خبری بکار سرگرمند. امروزه بدین ماشین‌ها ... .

فایل(های) الحاقی

کاربرد پروتکل MOS در تحریریه‌های خبر MOS.pdf 123 KB application/pdf