نکته‌هائی که در این نوبت ارائه می‌کنم، موارد ناآشنائی نیست و بنابر ارائه بحث تئوریک ندارم، فقط طرح مسئله و توجه دادن نسبت به امری است که به گمان من مغفول افتاده و ما باید به او عطف توجه بیشتری کنیم و حتی به لحاظ عملی هم نسبت به آن اهتمام بیشتری بورزیم. من پیش از این گفته‌ام که می‌باید به لحاظ ایده‌آل و هدف سیاسی و دینی به دنبال جامعه اخلاقی باشیم. به نقل از یکی سخنرانی‌هایم رونامه‌ها این نکته را آورده‌اند که ”بهتر بود آقای خاتمی به‌جای شعار جامعه مدنی، شعار جامعه اخلاقی می‌داد.“ براساس درخواست پاره‌ای از دوستان می‌خواهم در این مورد کمی توضیح داده و مطلب را بیشتر تشریح کنم. اول باید دید که چرا اخلاق در میان ما مغفول و متروک و مظلوم افتاده است. در سخنرانی‌ها، فارغ از خطابه‌ها و مواعظی که بر سر منابر صورت می‌گیرد و در محفل‌های روشنفکری چه روشنفکری لائیک و چه حتی روشنفکری دینی کمتر اشارتی به اخلاق و جامعه اخلاقی می‌رود.

فایل(های) الحاقی

جامعه مدنی، جامعه اخلاقی jame madani jame akhlaghi.pdf 215 KB application/pdf