در پیشگاه زیبایی

از جمله مباحثی که امروزه در حوزه‌های متفاوت هستی‌شناسی و انسان‌شناسی پیوسته از آن گفتگو به میان می‌آید، مقوله زیبایی است. از آنجا که مطالبه زیبایی از اصلی‌ترین نیازها و لذا دغدغه‌های انسان بوده است به نظر می‌رسد که پرداختن و کاوش آن بسیاری از مقوله‌های اساسی فکری را هم به همراه خواهد آورد. <br /> در حوزه هنر، پرسش و تبیین زیبایی آن‌چنان واجد اهمیت و ارزش است که زاویه نقد و نظر هر منقد و هنرمندی به زیبایی، موضع هنری و فرهنگی او را نیز مشخص می‌سازد. <br /> نوشتار حاضر مقوله زیبایی و زیبایی شناسی را از منظر دین مورد برررسی قرار می‌دهد.

فایل(های) الحاقی

در پیشگاه زیبایی dar pishgahe zibaie.exe 503 KB application/octet-stream