در اینکه دانش پزشکی کجا و چگونه آغاز شده، میان مورخان گفتگوست. برخی برآنند که ساحران و جادوگران یمن و بعضی گویند ساحران و مغان ایرانی، علم پزشکی را پایه‌ریزی کرده‌اند. عده‌ای دیگر بر این باورند که نخستین پایه‌گذاران دانش پزشکی ، مصریان بوده‌اند. پاره‌ای دیگر هندیان یا یونانیان باستان و یا کلدانیان را بانیان دانش پزشکی پنداشته‌اند و به کلدانیان منتسب است که بیماران خویش را در کوچه‌ها و گذرگاه‌ها می‌نهاده‌اند به این امید که کسی او را ببیند که خود پیشتر به این بیماری دچار شده و شفا یافته است، در نتیجه او را مدد نماید. آنان اعلامیه‌ای حاکی از این قصه، بر الواحی نوشته و در هیاکل خویش می‌آویخته‌اند. از این روست که پزشکی نزد آنان ، در زمره اعمال خاصّ کاهنان بوده است. <br /> لکن ابن ابی اصیبعه، بر آن است که: نمی‌توان اختراع این دانش را به اقلیم یا مملکتی معین و یا ملتی خاص نسبت داد؛ زیرا چه بسا ملتی که اکنون منقرض شده و بدین دانش مجهز بوده است و امروز اثری از آن به جای نمانده باشد و پس ‍ از مدتی، این علم در ملتی دیگر ظهور یافته ، ولی نزد آنان رو به انحطاط گذاشته و فراموش شده است و سپس از طریق این ملت، به ملتی دیگر سرایت کرده و در میانشان ظهور یافته و از این رو، اختراع و اکتشاف این دانش به اینان نسبت داده شده است.

فایل(های) الحاقی

آداب طب پزشکی و مختصری از تاریخ طب adabe tebe pezeshki va mokhtasari az tarikhe teb.zip 176 KB application/x-zip-compressed