پدیدارشناسی هوسرل

این نوشتار سه بخش عمده دارد: شرح احوال، آثار و سوانح زندگی هوسرل، سیر مفهوم پدیدارشناسی تا هوسرل و شرح و بسط پدیدارشناسی در عصر حاضر است و بر اساس روش پدیدارشناسی، فلسفه‌ای جامع ابداع و استوار کرده است. هوسرل متفکری سخت‌کوش و باریک‌بین بود و بر کسان بسیاری تأثیر گذاشت ولیکن تعداد اندکی فلسفه او را به‌طور کامل پذیرفتند. نگارنده در این نوشتار جهد وافر نموده است، مفاهیم مهم و اساسی فلسفه پدیدارشناسی هوسرل را به زبانی ساده توضیح دهد.

فایل(های) الحاقی

پدیدارشناسی هوسرل ebook224.exe 524 KB application/octet-stream