مقدمه:<br /> (هنر مفهومی) نحوه‌ای از ارائه اثر هنری معاصر است که در آن اندیشه و مفهوم خاصی که معمولاً فردی، پیچیده و کلی است، به صورت انتزاعی و غیر قاعده مند و بر اساس نفی زیبایی شناسی شکل به وجود می‌آید. هنر مفهومی با مفهوم به عنوان محتوای آثار هنری متفاوت است اما می‌توان آن را شکلی انتزاعی از اندیشه‌ای دانست که در ذهن هنرمند از معنا و اثر هنری به وجود می‌آید و سر انجتم در ساختاری پیشنهادی و به دستورهای بسیار متنوع به نمایش گذاشته می‌شود...

فایل(های) الحاقی

تاریخچه هنر مفهومی و هنرمندانهٔ آن tarikhcheye honare mafhomi.pdf 615 KB application/pdf