آشنائی با مواد صناعی اعتیادآور

سوء مصرف مواد صناعی اعتیادآور به جهت اینکه عمدتاً قشر جوان جامعه را هدف قرار می‌دهد و دارای چهرهٔ پنهان در جامعه است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گرچه ما در مقایسه با سایر کشورها با مشکلات کمتری از نظر شیوع مواد صناعی مواجه هستیم، اما به دلیل عدم آگاهی و شناخت از طیف و گسترهٔ این مواد و عدم شناسائی این منابع جهت ثبت و گردآوری اطلاعات مربوط به سوء‌مصرف آنها و نیز فقدان تجهیزات آزمایشگاهی جدید در شناسائی مواد صناعی یا متابولیت‌های آنها در نمونه‌های بیولوژیک بدن در معرض سوء‌مصرف مواد مذکور هستیم ... .

فایل(های) الحاقی

آشنائی با مواد صناعی اعتیادآور synthetic_drugs.pdf 1,175 KB application/pdf