اخلاق هنجاری

نوشتار حاضر به‌ بررسی‌ مهم‌ترین‌ مکتب‌های‌ اخلاق هنجاری‌ می‌پردازد. ویژگی‌ این‌ نوشتار آن‌ است‌ که‌ قالبی‌ کلی‌ و فراگیر برای‌ نظریه‌های‌ اخلاق هنجاری‌ ارائه‌ می‌دهد و فرد را قادر می‌سازد که‌ در برخورد با هر دیدگاه،‌ جایگاه‌ مناسب‌ آن‌ را در میان‌ انبوه‌ نظرها بیابد و با قراردادن‌ آن‌ در موضع‌ مناسب‌، نقاط‌ ضعف‌ و قوتش‌ را به‌ خوبی‌ دریابد.<br /> در این‌ نوشتار به‌ جای‌ آن‌ که‌ دیدگاه‌های‌ اخلاقی‌ سقراط‌، افلاطون‌، ارسطو، اریستیپوس‌، اپیکور، کلبیون‌، رواقیون‌، روسو، نیچه‌، اسپنسر و ده‌ها اندیشمند دیگر را یک‌ به‌ یک‌ طرح‌ و ارزیابی‌ کنیم‌، آن‌ها را در دو دسته‌ی‌ نظریه‌های‌ غایت‌انگارانه‌ و نظریه‌های‌ وظیفه‌گروانه‌، مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌. آن‌گاه ‌شاخه‌های‌ هر یک‌ از این‌ دو دسته‌ را برشمرده‌، جداگانه ‌می‌سنجیم‌ و طرفداران‌ هر نظریه‌ را نام‌ می‌بریم‌.

فایل(های) الحاقی

اخلاق هنجاری akhlaghe hanjari.exe 387 KB application/octet-stream