نظر شهروندان تهرانی در مورد مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد

مطالعات مختلف از جنبه‌های گوناگون به بررسی معضل اعتیاد و قاچاق پرداخته‌اند. از نکات و جنبه‌های قابل توجه در هر مسأله اجتماعی، افکار عمومی است. قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنی نیست. اینکه افکار عمومی معتاد، قاچاقچی و مجازات‌های مربوط به هر یک را چگونه می‌بیند و چگونه ارزیابی می‌کند. از این دریچه می‌توان پی برد که وجدان جمعی، معتاد و قاچاقچی را چگونه مجارات می‌کند. از سوی دیگر تصور عمومی در مورد شخصیت معتاد و قاچاقچی مشخص می‌کند که اصولاً افکار عمومی شکل صحیحی از این افراد در ذهن دارد یا خیر و از سوی دیگر نکاتی که در افکار عمومی وجود دارد و احتمالاً از چشم مسئولان مخفی مانده است یا آشکار می‌سازد... .

فایل(های) الحاقی

نظر شهروندان تهرانی در مورد مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد idea_of_tehran.pdf 295 KB application/pdf