فرا اخلاق

فرااخلاق که اخلاق تحلیلی یا نقدی نیز خوانده می شود، یکی ازبخشهای فلسفه اخلاق است که در آن مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق هنجاری بررسی می‌شود. به عبارت دیگر، در فرا اخلاق معانی و مفاهیم اخلاقی، کیفیتصدق و کذب جملات اخلاقی و مسائلی مانند دین واخلاق، روانشناسی و اخلاق، مسئولیت و آزادی انسان و … موردارزیابی قرار می گیرند. نظریههایگوناگونی که در فرا اخلاقارائه شده، شامل موارد زیر می باشند:<br /> 1. نظریه های توصیفی: این سری نظریه‌ها که مفاهیم واژه‌های اخلاقی مانند خوب، بد، باید و نباید را تبیین میکنند، عبارتند از:<br /> الف: نظریه های طبیعت گرایان که جمله‌های اخلاقی را اموری تجربه پذیر می دانند. <br /> ب: نظریه های فلسفی که در این راستا از مفاهیم فلسفی سود میبرند. <br /> ج: نظریه های الهیاتی که جمله های اخلاقی را همان امر و نهی خداوند می دانند. <br /> د: شهودگرایی، با اعتقاد به این که مفاهیم اخلاقی بدیهی می باشند.<br /> 2. نظریه های غیر توصیفی: در این نظریه ها که ویژگی کلی اخلاق و نقش انگیزشی آن ها عنوان می شود، شامل دو دسته زیرند:<br /> الف: احساسگرایی <br /> ب: توصیه گرایی<br /> نوشتار حاضر ضمن نقد این نظریه ها، خواننده را با برجسته ترین مکاتب فرا اخلاق آشنا می سازد.

فایل(های) الحاقی

فرا اخلاق fara akhlagh.exe 592 KB application/octet-stream