فطرت و دین

فطرت از ویژگی‌های مقدس ذات بشر است که در صورت انقیاد و دل‌سپاری به آن،‌ زمینه هدایت تکوینی انسان در دو قلمرو شناخت و احساس فراهم خواهد شد. این ویژگی شامل نوعی میل و کشش آگاهانه به حقیقت مطلق و پرستش کاملنامحدود است. البته سایر فطریات انسانی نیز مانند: زیبایی‌دوستی، خیرخواهی و حقیقت طلبی در واقع همان تجلی فطرت خداخواهی‌اند، زیرا همه‌ آن ها سرچشمه کمال می‌باشند.<br /> در قرآن کریم به مسأله فطرت توجه بسیار شده، تا جایی که در سوره بقره از پنج معرفت فطری دینی یاد می‌شود که عبارتند از: سه اصل اعتقادی توحید، نبوت و معاد و دو اصل عملی نماز و انفاق. همچنین در متون و احادیث اسلامی نیز از رابطه فطرت و معرفت و قلمرو فطرت، سخنان فراوان به میان آمده است.<br /> با توجه به اهمیت و جذابیت این موضوع،‌ کتاب حاضر به تبیین ارتباط شریعت و فطرت، روش های دریافت فطریات، معرفت فطری در قرآن و احادیث و نیز نقش فطرت در اخلاق می‌پردازد..<br /> فهرست مطالب مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● سخن نخست<br /> ● فصل یکم: تعریف و ویژگی های فطرت <br /> ● فصل دوم: فطرت و معرفت<br /> ● فصل سوم: تمایلات و گرایش های فطری<br /> ● فصل چهارم: راه اثبات فطریات<br /> ● فصل پنجم: قرآن و معرفت فطری<br /> ● فصل ششم: هدایت و معرفت فطری در احادیث اسلامی…

فایل(های) الحاقی

فطرت و دین fetrat va din.exe 1,390 KB application/octet-stream