مصرف و همچنین ساخت مواد محرک از نوع آمفتامین (ATS) بسیار آسان است در ابتدا بههٔنظر میهٔرسید که آسیب ناشی از مصرف این مواد به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از سایر انواع مواد مخدر نظیر هروئین و کوکائین باشد. اما عملاً عکس آن به اثبات رسید. روش ساخت مواد مخدر مشابه که شامل پالایش و تکمیل فرایند ساخت مواد صنعتی است، موجب بروز برخی نگرانی‌ها شده. نخست آنکه به جهت نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء‌مصرف مواد محرک از نوع آمفتامین به لحاظ فرهنگی در جوامع مختلف و با توجه به ابهام دولت‌ها و والدین نسبت به پیامدهای منفی مصرف این مواد به‌کلی به دست فراموشی سپرده شده است. ثانیاً علی‌رغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است لیکن مشاهده می‌شود که واکنش دولت‌ها نسبت به آن متفاوت است... .

فایل(های) الحاقی

اکستاسی و آمفتامین (ارزیابی جهانی ۲۰۰۳) ecstasy.pdf 7,565 KB application/pdf