ارزیابی سوء‌مصرف مواد مخدر در زندان‌های ایران

ایران به لحاظ موقعیت جغرافیائی ـ اقتصادی که در منطقه داراست، از یک سو در همسایگی خود بزرگترین تولیدکنندهٔ تریاک و تا اندازه‌ای هروئین را دارد و از سوی دیگر گذرگاه اصلی عبور محموله‌های مواد مخدر به اروپا و نیز بازار مناسبی برای مصرف این مواد است. جمعیت زندان‌ها در حال حاضر حدود ۱۷۰۰۰۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد آنان کسانی هستند که یا اعتیاد دارند یا به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند. گزارش‌های کشفیات زندان‌ها نیز تا حدودی نشانگر مصرف انان در داخل زندان‌ها است. زندان یک محیط اجتماعی با خصوصیات منحصر به فرد است هرچند فرایندهای زندگی اجتماعی در زندان‌ها حکمفرما است اما ساختارها و پویش‌های ویژه‌ای دارد چرا که یک زیر سیستم است و خرده فرهنگ ویژهٔ خودش را دارد. زندان‌ها به‌عنوان یک نهاد اجتماعی تحت تأثیر ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور است... .

فایل(های) الحاقی

ارزیابی سوء‌مصرف مواد مخدر در زندان‌های ایران drug_evaluation.pdf 451 KB application/pdf