پالایش وجود

مسئله خودسازی در قرآن کریم با عنوان «تزکیه» و «تزکی» مطرح شده است. تزکیه و تزکی به معنای لغوی عبارت است از پاک نمودن خود و یا پاک شدن از آنچه که باید ازآن پاک شد. تعبیر «تزکیه» و «تزکی» در مواردی ازآیات قرآنی به چشم می خورد.<br /> نوشتار حاضر در صدد است تا مبانی نظری تزکیه نفس را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نویسنده در آغاز چگونگی تنزل انسان از صورت اولیه خویش و در حجاب رفتن او را مطرح می نماید و در پی آن به بررسی انواع حجاب ظلمانی و چگونگی خروج از آن ها می پردازد. در ادامه نویسنده به مسئله افاضات الهی و اشراقات رحمانی و اشارات ربوبی، و به بیانی، به تعلیم خاص الهی که در سفر الی الحق با شروع شدن خروج از حجابهای ظلمانی پیش می آید، به نحو اجمال و به صورت کلی اشاره نموده و زوایایی از تجلی نور بر دل سالک و آغاز کشف و مشاهدات را می گشاید.<br /> در پایان شهود وجه الله و فناء و باز شدن ابواب بی شمار حقایق و اسرار به روی انسان در مقام شهود حضرت واحدیت مورد بحث قرار می گیرد.<br /> مباحث یاد شده در چهار جلد تنظیم و ارائه شده است.

فایل(های) الحاقی

پالایش وجود ـ جلد اول palayeshe vojod1.exe 637 KB application/octet-stream
پالایش وجود ـ جلد دوم palayeshe vojod2.exe 569 KB application/octet-stream
پالایش وجود ـ جلد سوم palayeshe vojod3.exe 600 KB application/octet-stream
پالایش وجود ـ جلد چهارم palayeshe vojod4.exe 606 KB application/octet-stream