بازگشت به پاکدامنی

خداوند متعال نسخه های هدایت و سعادت بشریت را به واسطهٔ پیامبران، هادیان و راهبران مصلح برای امتهای مختلف فرستاده است، که کامل ترین آنها در دین مبین اسلام متجلی است. این دستورات بر اساس شناخت دقیق ابعاد گوناگون وجودی انسان، متضمن دست یابی به زندگی شایسته و نیل به کمال حقیقی و سلامت جسم و روح اوست. <br /> در آیین مقدس اسلام، برنامهٔ تربیت بر اساس احیای تمامی تمایلات فطری و هدایت همهٔ خواهشهای طبیعی بشر استوار است و شناخت این تمنیات فطری و ارضای صحیح و معتدل هر یک از آنها اساسی ترین پایهٔ تربیت انسان می باشد. چنین تربیتی هماهنگ با نظام حکیمانهٔ خلقت و بر وفق قانون آفرینش است، انسان را به شایستگی می سازد و موجبات خوشبختی و سعادت ابدی او را فراهم می کند. <br /> گرایش به زیبایی از قبیل: زیبا پوشیدن، زیبا سخن گفتن، خود را آراستن، معطر کردن و تمایلات جنسی، همه و همه اموری است که از فطرت انسان بر می خیزد. <br /> آنچه مهم است، نگهداشتن حریم و خارج نشدن از حد اعتدال در این موارد می باشد؛ نه سرکوب کردن خواهشها و تمایلات فطری و درونی و نه تندروی و افراط در آنها، اساساً معنای عفت همین است. یعنی شخصی عفیف و پاکدامن است که بتواند شهوات و غرایز خود را تحت کنترل در آورد، به طوری که از حد اعتدال خارج نگردد. <br /> پافشاری بر منزلت عفاف در دین اسلام تا جایی است که امام المتقین، امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابیطالب(ع)، مقام و جایگاه عفیف را با مقام شهید در راه خدا مقایسه می کند. «ما المجاهد الشهید فی سبیل الله باعظم اجراً ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکاً من الملئکهٔ. پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت گناه دارد و آلوده نمی گردد. همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست»...<br /> آنچه می تواند جامعه ای را از این تفکرات شوم و اضمحلال و سقوط به ورطهٔ نابودی مصون داشته و حفظ کند، ترویج فرهنگ دقیق عفاف و تبیین ابعاد مختلف آن در جامعه است. این نوشتار به همین منظور انتخاب و تنظیم یافته است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مفهوم و تعریف عفاف <br /> ● عفاف، ریشه در فطرت <br /> ● شکل گیری عفاف در سایه وراثت و تربیت <br /> ● دامنه عفاف <br /> ● ثمرات و نتایج عفت ورزی <br /> ● علل کم توجهی به عفاف و حجاب در جامعه اسلامی <br /> ● راهکارهای اجرایی عفاف

فایل(های) الحاقی

بازگشت به پاکدامنی bazgasht be pakdamani.exe 496 KB application/octet-stream