پرسمان عصمت

عصمت به عنوان یکی از اعتقادات اندیشه دینی به خصوص اندیشه شیعی همواره مورد توجه و نقد منتقدان و مخالفان قرار داشته است. چیستی عصمت، دامنه عصمت و پی آمدهای اعتقاد و عدم اعتقاد به عصمت از جمله مهمتریت پرسش هایی است که در این زمینه مورد توجه بوده است.<br /> نوشتار حاضر در صدد است تا ضمن بازتعریف مفهوم عصمت، مهمترین پرسش هایی که در این زمینه مطرح شده است را بیان کرده و پاسخی درخور به آن ها بدهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است: <br /> ● کلیات <br /> ● پیشگفتار<br /> ● واژه شناسی<br /> ● عصمت و اختیار<br /> ● ناسازگاری با طبیعت انسانی<br /> ● عصمت در ادیان دیگر<br /> ● پی آمدهای اعتقاد به عصمت<br /> ● عصمت در دریافت و ابلاغ وحی<br /> ● عصمت در اعتقادات<br /> ● عصمت از گناه <br /> ● عصمت از خطا<br /> ● تفاوت درجات معصومان<br /> ● برخورد اصحاب پیامبر با مسأله عصمت<br /> ● تفاوت عصمتِ قبل و بعد از نبوّت<br /> ● عصمت امامان<br /> ● عصمت انسان های دیگر<br /> ● عصمت حضرت زهرا(س)<br /> ● آیه تطهیر <br /> ● نقش شیعه در رواج اندیشه عصمت

فایل(های) الحاقی

پرسمان عصمت porsemane esmat.exe 606 KB application/octet-stream