پدیدهٔ سوء ‌مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی و رایانه‌ای، باندهای مافیائی و دست‌های پنهان، امروزه چنان از پیچیدگی‌هائی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مختلف برای مقابله با آن نموده است. حجم گستردهٔ تجارت و چرخش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه‌ای و جهانی با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی و کشورها، این موضوع را بسیار قایل تأمل کرده. نقش تحولات جهانی و تغییراتی که در نتیجه فرایند جهانی‌سازی به‌وقوع می‌پیوندد نقش اجتناب‌ناپذیری است.‌ ارتباطات ضمن اینکه به‌شدت تسهیل شده است، از نظر حجم و تراکم نیز گسترش روزافسونی دارد. الگوپذیری و هنجاریابی از جمله مهمترین محصولات فرایند جهانی شدن است... .

فایل(های) الحاقی

موادمخدر: بحران اجتماعی تهدید علیه امنیت ملی crisis.pdf 194 KB application/pdf