آن چه را سلمان می‌داند، اگر ابوذر می‌دانست کافر می‌شد. ”پیغمبر اسلام“<br /> یک سو ابوذر است، یار گرامی پیامبر که در ”ملکوت از زمین نام‌ور‌تر است“ و در سوی دیگر، سلمان و در میان این دو کلمه‌ای گران‌: ”کفر“!<br /> بسیار ساده‌لوحانه است اگر بگوئیم محمد می‌خواسته است بگوید چون ابوذر اندیشه‌ای بلند و دلی بزرگ نداشته است اسلام را آنچنان که پسند وی است بدو نمایاندیم، نه آنچنان که هست. چه گذشته چنین فریبی شایستهٔ مقام محمد نیست، بیان آشکارای آن از خردمندی و مصلحت‌اندیشی عادی نیز به دور است.<br /> پایگاه این سخن برتر از این پندارها است.<br /> برای دست‌یافتن به این معنی اندکی جست و جو بپردازیم. ابتدا باید دو چیز را از یکدیگر بازشناسیم. یکی انسان را و دیگری آنچه را انسان بدان می‌اندیشد و آگاهی می‌یابد. و به تعبیر علما عالم را و معلوم را...

فایل(های) الحاقی

سلمان پاک salmane pak.pdf 804 KB application/pdf