خندهٔ تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است<br /> کارم از گریه گذشته‌است از آن می‌خندم<br /> کاریکاتور مسئلهٔ بغرنج ریاضی نیست. هنری است که نوک قلم را تیزتر کرده و به‌صورت نیشتر جراحی درآورده است و شاید تنها فرقش با جراحی در این است که در اینجا بیمار را بی‌هوش نمی‌کنند. بلکه به هوش می‌آورند تا درد را بیشتر حس کند!<br /> تکیهٔ کاریکاتور بر تعریف و تمجید نیست. بلکه بر تغییر است. و رسالت واقعی هنر نیز در تغییر وضع موجود نهفته است، نه تأئید آن. هنر یعنی تغییر و تبعید آنچه هست (واقعیت) به آنچه شایستهٔ بودن است.<br /> می‌‌توان گفت کاریکاتور هنر بیان زشتی‌هاست. و برخلاف دیگر هنرها که اغلب بر زیبائی‌ها تکیه می‌ورزند، کاریکاتور بر زشتی‌ها انگشت می‌گذارد و به پیکار آنها می‌رود...

فایل(های) الحاقی

سوگخند (مجموعهٔ طرح فرهنگ مهجور) sogkhand.pdf 6,770 KB application/pdf