مشتریان اغلب به آرم شرکت‌ها توجه زیادی نشان می‌‌دهند زیرا این علامت‌ها بر ارزش محصولات و خدمات می‌افزاید. گاه این ارزش به مهم‌ترین عامل تحریک کنندهٔ مشتریان برای خرید وسایل و استفاده از محصولات و خدمات تبدیل می‌شود. این‌جاست که علامت تجاری و یا آرم معنایی گنگ می‌یابد. پیش از هر چیز نخستین سؤال این است که معنای دقیق و واقعی ارزش چیست؟ ارتباط نام محصول و نام شرکت و ارزش مطرح شده نیز بسیار با اهمیت است. حرفه‌ای‌های بازاریابی همهٔ این موارد را تبلیغات می‌نامند. مشتریان عاشق تبلیغات هستند، بنابر این آرم ها را نیز دوست دارند. خبرگان در امر بازاریابی انتخاب یک آِم یکدست و کامل را کلید همهٔ مشکلات بازاریابی می‌دانند.

فایل(های) الحاقی

۱۰ روش برای طراحی موفق آرم تجاری 10 ravesh baraye tarrahie arme tejari.pdf 100 KB application/pdf