این مقاله به بررسی بازار مواد مخدر در ایران می‌پردازد و بازار مواد مخدر در تهران را از جهت میزان مصرف، نوع مواد مصرفی و قیمت، مورد بررسی قرار داده است.<br /> به منظور بررسی بازار مواد مخدر در ایران، قیمت تریاک در افغانستان و مسیرهایی که این مواد طی می‌کنند تا وارد<br /> ایران شده و پس از ورود بخشی از آن به داخل کشور، بقیه برای صدور به اروپا و امریکا ارسال شوند، مورد بررسی قرار<br /> گرفته است. با توجه به اینکه ورود مواد مخدر به ایران از دو استان مرزی خراسان و سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد و<br /> از آنجا که شرایط این دو منطقه برای قاچاقچیان متفاوت است، لذا قیمت مواد وارداتی و نوع مواد در هر یک از این مناطق<br /> تفاوت دارد...

فایل(های) الحاقی

بازار مواد مخدر در ایران bazare mavade mokhader dar iran.pdf 479 KB application/pdf