هدف نهائی سلامت هر کشور، ارتقاء سطح سلامت مردم و برقرارای و پیشبرد عدالت بهداشتی در میان آنهاست. پژوهش در این میان می‌تواند از طریق اطلاع‌رسانی و ارائهٔ رهنمود در جهت طراحی و اجراس سیاسیت‌ها و برنامه‌های بهداشتی، نقش بسزائی در نیل نظام سلامت به این هدف ایفا کند. لیکن در حال حاضر بسیاری از پژوهش‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه این نقش کارساز را ندارد...

فایل(های) الحاقی

تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از ”پژوهش در ضرورت‌های بهداشت ملی“ taghviyate sazokarhaye keshvar dar poshtibani az.pdf 517 KB application/pdf