الف) خط<br /> تاریخ پیدائی خط، به درستی معلوم نیست. این اندازه روشن است که نخستین نوشتارهای انسان بسیار ساده و ابتدائی بوده است. به این معنی که با طرزی به دوراز ظرافت تصویر چیزها را می‌کشیدند و به این ترتیب مقصود خود را به دیگران می‌فهماندند. به این نوع خط ”خط تصویری“ می‌گویند.<br /> خط تصویری به تدریج تکامل پیدا کرد و پس از گذشتن از مرحلهٔ علامت‌نویسی به مرحلهٔ الفبائی قدم گذاشت. الفبا برای اولین بار در میان فینیقی‌ها، که در سرزمین فینیقی سکونت داشتند رواج پیدا کرد و از آنجا به سایر جاها پراکنده شد...

فایل(های) الحاقی

خط و زبان پیش از اسلام khat va zaban pish az eslam.pdf 62 KB application/pdf