زبان مجموعه‌ای از نشانه‌ها و دلالت‌های وصفی است که از روی قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمانی یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار برود.<br /> نوع دیگر از وسایل ارتباط ذهنی میان افراد بشر یا خط یا نوشتن است که نخست صورت‌نگاری بوده مانند هیروگلیف مصری که برای نشان دادن چیزی تصویر آن را می‌کشیده‌اند و سپس آن را ساده کرده و به نشانه‌ای وضعی تبدیل کرده‌اند مانند خط چینی و خط ابتدائی سومری. سومری‌ها نگارش تصویری را هفت‌هزار سال پیش پدید آوردند...

فایل(های) الحاقی

تاریخچهٔ خط فارسی tarikhcheye khate farsi.pdf 59 KB application/pdf