دربارهٔ رسم‌آلخط فارسی بسیار نوشته‌اند و گمان می‌رود از این پس هم بسیار بنویسند چون همراه با ورود وسایل جدید به داخل نظام سنتی حروف‌چینی کتاب‌های فارسی، مسائل جدیدی هم دربارهٔ شیوهٔ نگارش فارسی ظهور کرده است که باید فکری دربارهٔ آنها بشود. نه می‌توان جلوی شیوع روزافزون ابزارهای جدید حروف‌چینی که امکانات یک حروف‌چین را ده‌ها برابر بلکه بیشتر افزایش داده است، گرفت...

فایل(های) الحاقی

خط فارسی khate farsi.pdf 57 KB application/pdf