با آمدن اسلام به ایران و گسلیدن فرهنگ بعد از اسلام ایران از قبل از اسلام، مبحث خط نیز به دو قسمت می‌شود، قسمتی از آن مربوط به خطوط ماقبل اسلام در ایران قسمت دیگر مربوط به خط بعد از اسلام است.<br /> در این قسمت تاریخ خط فارسی همان تاریخ خط عربی است. که ابتدا ما تاریخ خط عربی را به اجمال ذکر می‌کنیم.<br /> بنابر گفتهٔ جرجی زیدان چنین است. اعراب حجاز مدرکی دال بر خط و سواد داشتن خود ندارند، ولی از اعراب شمال و جنوب حجاز آثار کتابت بسیار به‌دست است که معروف‌ترین این مردمان مردم یمنی‌اند که با حروف مسند می‌نوشتند و دیگر نبطی‌های شمال‌اند که خطشان نبطی است...

فایل(های) الحاقی

خط بعد از اسلام khat bad az eslam.pdf 46 KB application/pdf