آفتاب

کارت تبریک خرید منزل نوداشتن خانه ی خود یکی از بهترین احساسات است. این را نمی توان در کلمات توصیف کرد، نمی توان آن را با پول محاسبه کرد. مالکیت خانه احساساتی است که ارزش روزمره آن را در بر می گیرد.
وبگردی