آفتاب

کارآفرین و برندآفرینتشکر و هزاران بار تشکر از محضر استادان، دانشمندان، نویسندگان و اربـاب جرائـد کـه از آثارشان با اجازه یا بدون اجازه (عدم دسترسی) بهره مند شدم، آموختم و استفاده کردم. به طوری که عزیزان می دانند و بر آن واقفند، کشف، الهام گرفتن، شـناخت، گـردآوری داده ها، تحلیل، هماهنگی، یکپارچه سازی و نتیجه گیری قطعاً کار سـاده ای نیسـت و نیـاز بـه صــرو وقــت، تجربــه و مطالعــات نظــری گســترده و فشــرده دارد تــا بتوانــد مــورد اســتفاده دانش پژوهان و به طورکلی جامعه قرارگرفته و قـادر باشـد کـه مشـکلی از مشـکلات متعـدد جامعه را به عنوان راهنما برطرو کند.

باید اذعان کنم که در تدوین و تألیف این اثر بسیار خوش شانس بودم که این فرصت را یافتم که از کمکها، مشـاوره  هـا، کتابهـا، مقالـه هـا و نقطـه نظرهـای بسـیاری از دانشـمندان و  نویسندگان داخلی و خارجی و همـین سـال تـدریس در دانشـگاههای 61 طـور از تجربیـات داخلی و خارجی امداد بگیرم و این کتاب را تحریر نمایم.
خوانندگان محترم نتیجـه تلاشـها را در جمـع آوری، یکپارچـه سـازی و ارتبـاط مطالـب و همچنـین آماده سازی و مقدمات لازم را برای مطالعه و پیگیری موضوعها و فصلهای کتاب فراهم کردم.
کمکها و پیشنهادات صاحب نظرها و نویسندگان راهنما و راهگشای عملـی ام در تهیـه و تألیف این کتاب براساس نیاز دانشگاهها و دستگاهها بود.
صرفًا در این کتاب با توجه به اینکه تمـاس حضـوری و گـاهی نیـز دسترسـی بـه کتـاب دانشمندان میسر نبود
لذا از نوشته های آنها استفاده کردم، چـون عقیـده دارم دانـش بشـری متعلق به تمام آحاد جامعه است و باید بـهـر نحـو و بـه هـر ترتیـب از آنهـا اسـتفاده شـود؛ بنابراین لازم می دانم با نگاشتن نام آنها اعم از داخلی یا خـارجی و تشـکر بـی پایـان از آنهـا دین خود را ادا کرده باشم.
اینک در دنباله این بح  به معرفـی نـام آنهـا مـی پـردازم و اگـر فردی از قلم افتاده است خاضعانه پوزش می طلبم.
 دکتر طالب؛ دکتر سرابی؛ شهیازی؛ معین؛ کـاظمی پـور؛ معتمـدی؛ سـام آرا؛ تـو آاـا ؛ شجاعی فرد؛ سـازمان برنامـه؛ توفیـق؛ میرسـلیم؛ موسـوی؛ سـهراب زاده؛ کهـن؛ میرطـاهری؛ جوان؛ پاکباز؛ ورهرام؛ متعکف؛ نراقی؛ میردال؛ رضا اسلامی؛ دانشمندان تجارت بین الملـل؛  دامن پور؛ مورو گوش من؛ شوماخر؛ تنکاسی؛ مهرمن؛ روتن؛ هیانی؛ آلـوین مکـاری؛ احمـد قریب؛ جمشید کمالی؛ سازمان انرژی اتمی؛ وظیفه دوست؛ مایکل همر؛ دانشمندان تجـارت بین الملل؛ دامن پور؛ مـورو گـوش مـن؛ شـوماخر؛ تنکاسـی؛ مهـرمن؛ روتـن؛ هیـانی؛ آلـوین مکاری؛ احمد قریب؛ جمشید کمالی.
Ethridge; Philipce; Eterbeach; Turaer; Senge; Kelinjer; Best; Brose; Poper; Peter eleslender; Kelinger; H. R. Bakh; Jan Dewie; Blaxter; Lounk; Okly; Bross; Inou; Fered divid; Berta lenfy; Barnard; Simon; Churchman; George humans; Belding; Bendel; Narayman; Bayr vesher; Loghen; Scat; Alderige; Meandelin; Emery; Trist; Ansof; Vernon; Weltes; Terstra; Porter; Schampeter; Mostek; Intel; Karlor; Spendoling; Koel; Kohen; Bench scales; Quinn; Muler; Sahal; Magnon; Hinton. 
 محمد آهنچی