آفتاب

مبدل چندسطحی ماژولار و کاربرد آن به عنوان جبران ساز (پیکربندی، مدل سازی و روشهای کنترلی)عصرحاضر، پیرامون کاربرد سـاختار مبـدل چندسـطحی مـاژولار بـه عنـوان جبـران سـازدر شـبکه قدرت بحث می کند.هـدف اصـلی در ایـن کتـاب، مـدل سـازی براسـاس معـادلات ریاضـی و مداری، کنترل و طراحی کنترل کننده و درنهایت شبیه سازی نرم افـزاری سـاختار مـذکور و مـدل کنترلی است. توپولوژی یک مبدل چندسطحی مـاژولار پایـه بـه صـورت دقیـق در ایـن مطالعـه مورد بررسی قرارگرفتـه و عملکـرد، روشـهای کنترلـی و درنهایـت نتـایج شـبیه سـازی آن ارائـه می شود.

 در ادامه با اشاره به کاربردهای مختلف ساختار مذکور در صنعت بـرق و ارائـه تعـاریف مربوط به مفهوم جبران سازی در شبکه قـدرت، مفهـوم هارمونیـک، منـابع تولیـد آن و روشـهای جبران سازی آن بیان می گردد.
روشهای تولید جریانهـای مرجـع در بخـش بعـدی مـورد بررسـی قرار می گیرد.
روش مرسوم تئوری توان لحظه ای(تئوری PQ)به صورت کامل بیان می شـود.
در ادامه نیز روش دیگری تحت عنوان مینیمم سازی ضـرایب لاگرانـژ معرفـی مـی گـردد .
تقریبـا درتمامی روشـهای سـنت ی بـه منظـور کنتـرل جریانهـای مبـدل چندسـطحی مـاژولار، مقـاد یر لحظـه ای جریانهــای مرجــع از روش تئــوری تــوان لحظــه ای محاســبه مــی شــود.
ایــن روش براســاس تبــدیل مختصات qdo عمل می کند و به همین دلیل، سرعت کنترل آن کمی محـدود اسـت .
بـه ایـن خـاطرکه پارامترهای لحظه ای سیستم  که جریان بار و ولتاژ نقطه اتصـال بـه شـبکه (pcc) هستند، پس اندازه گیری، به مختصات qdo شـده و براسـاس الگـوریتم تئـوری تـوان لحظـه ای، جریانهـای مرجع به دست می آیند.
در روش دوم یعنی مینیمم سازی ضرایب لاگرانـژ، تمـام ی عملیـات محاسـبه جریانهای مرجع در مختصات abc صورت گرفته و از این رو نیازی به تبدیل مختصات نخواهد بود.
با توجه به چالشهای اصلی در بهره گیری از مدل جبران ساز مبتنـی بـر مبـدل چند سـطحی مــاژولار، در ایــن کتــاب، مــدل کنتــرل  کننــده ای برمبنــای روش کنتــرل ترکیبــی معرفــی و پیاده سازی می گردد که عمل کنترل جریان جبران ساز را انجام می دهد.
و به مـوازات آن نیـز برای متعادل سازی ولتاژ خازنها در داخل هر شاخه روش کنترل حلقه بسته معرفی مـی  شـود.
  روشهای کنترلی ارائه شده در این کتاب در کلیه مراحل مدل سازی ریاضـی، کنتـرل جریـان جبران ساز و کنترل ولتاژ خازنها، به صورت نـرم افزاری در محیط MATLAB/Simulink شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه خواهد شد.
در انتها، نتایج اصلی و نیـز راهکارهـایی جهـت بهره گیری در مطالعات آینده ارائه می شود. 
وبگردی