آفتاب

شاهکار ما (انتخاب یادگیری)هدف ما در این کتاب ، تنها بهبود روشهای یادگیری در درس خاصی نیست. نگـران نیسـتیم که ممکن است برخی از خوانندگان، در ابتدا چنین برداشتی داشـته باشـند کـه مـی خـواایم روشهایی را جهت بهبود یادگیری برخی دروس مطرح کنیم. نگران نیستیم که شـاید برخـی دیگر از خوانندگان چنین قضاوت کننـد کـه سـعی کـرده ایـم برخـی از اصـول و روشـهای متداول آموزش را عنوان کنیم. خیر! ما معتقدیم که رسیدن به موفقیت و پیروزیها، به جزء اصول رایج مطرح ، شـده درکتابهـا کلید مهمتری به نام «شناخت قدرت عاملیتهای فردی» نیز دارد. کلیدی کـه بـه تمـام خواننـدگان این کتاب کمک خواهد کرد تا عاملیتهای فردی خـود را بشناسـند، تقویـت کننـد و از آن بـرای رسیدن به مفهوم جدیدی از پیـروزی اسـتفاده کننـد...

شاید لازم باشد قبل از شروع بحث، بار دیگر هـدف اصـلی را بیـان کنـیم .
در پیشـگفتار عنـوان کـردیم که هدف ما صرفاً بهبود روشهای یادگیری و یـاددهی نیسـت ؛ بلکـه  هدف مـا رسـیدن فـرد بـه مفهـوم خاصی از موفقیت و پیروزی تحصیلی با تکیه بر شناخت قدر عاملیتهای فردی خود است.
در صورتی آموزش ایجاد انگیـزه مـی شـود کـه معلمـان و دانـش آمـوز ان کـاری را کـه  قـبلاً غیرممکن می پنداشتند  به خوبی انجام داند؛ برای مثال معلمی که نتوانسته بود.
هیچگاه  در انتقـال  یک مفهوم پیچیدۀ ریاضی به دانش آموزان موفق باشد طوری که لذت این یـاددهی را بچشـد، اکنون موفق به انجام این کارشده باشد، یا دانـش آمـوزی کـه هیچگـاه  نتوانسـته نمـرۀ خـوبی در درس ریاضی کسب کند و همیشه نگران این موضوع بـوده اسـت.
حـال موفـق بـه کسـب نمـرۀ  ممتازشده و لذت یادگیری را چشیده است.
این کتاب می تواند روشهای کسب موفقیت در آموزش و یادگیری آن را معرفـی کنـد. براساس تعریف پیتر .
س. براون، یادگیری را چنین تعریف می کنیم:
یادگیری کسب دانـش  و مهارت و حضور ذهن برای پیش بینی مشکلات و فرصتهاست.
همه ما تا حدودی این موضوع را می پذیریم که برخی مسائل در یادگیری  چـون و چـرا ندارد.
در این جا به 3 مورد از آنها اشاره می کنیم:
1-حافظه بخش ضروریِ یادگیری است که آموخته های مـا در حافظـه  مـی  ماننـد تـا در زمان نیاز بکار آیند. 
2-برای به پایان رساندن دوران مدرسه و فارغ التحصیل شدن باید دانشـهایی ماننـد فنـون زبان، ریاضیات، علوم و مطالعات اجتماعی را به خوبی بیاموزیم و بدون کسـب حـداقل ایـن دانشها تقریباً به پایان رساندن دوران تخصصی غیرممکن است.
3-یادگیری مهارتی اکتسابی است و می باید از راههای مختلف کسـب شـود.
مـؤ ثرترین راهکارهای  بدست آوردن این مهارت شناخت و تقویت عاملیتهای فردی است.
وبگردی