آفتاب

سیستمهامقدمه اي بر نگرش سیستمی تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون دهها و شاید صدها مقاله، نوشته و کتـاب چـه در داخـل و چـه در خارج کشور در ارتباط با سیستم و نگرش سیستمی نگاشته شده و انتشار یافتـه اسـت و امـروز استفاده از این نگرش بخش بزرگی از زندگی ما و جهانیان را تشکیل می دهد (از مطالـب خـرد و کلان تا موضوعهای مربوط بـه هسـتی و کائنـات) مـثسلا سیسـتم شـب و روز، سیسـتم سـیاره هـا و ستارگان، سیستم منظومه ها، سیستم شبکه هـا، سیسـتم های کـامپیوتری، سیسـتم اقتصـادی، سیسـتم اجتماعی، سیستم گوارش، سیستم تولیـد، سیسـتم حقـوق و دسـتمزد، سیسـتم فرآینـدی، سیسـتم تکنولوژی، سیستم بایگـانی و صـدها و هزارهـا سیسـتم خـرد و کـلان، سـاده و پیچیـده، فعـال و غیرفعال، محسوس و نامحسوس و نظائر آن.

این نویسنده هم به نوبه خود از بسیاری از مفاهیم، مزایا و تعاریف آنهـا چـه در آمـوزش، چـه  در یادگیری، چه در تدریس، چه در سخنرانی و چه در زندگی از مفاد آن اسـتفاده کـرده اسـت.
اما نکته اساسی این است که نویسندگانی که در این ارتباط سخن گفته و یا نوشته انـد، هریـک از زاویه و از یک بعد و از یک دیـد و جهـان بینـی کـه بیشـتر متوجـه آن بـوده و یـا بـه علاقـه شـان  پیوســتگی داشــته اســت، بــه آن پرداختــه انــد و مــی تــوان گفــت کــه یــک پدیــده رنگارنــگ و رنگین کمان و یک هزار و یک شب و یک تنوع کم نظیر از سیسـتم سـاخته انـد کـه هرکـدام بـه  نوبه خود و در زبان خود مطمئناس سودآور، مناسب، الهام بخش و قابل استفاده بوده است.
امــروز قصــد دارم از زاویــه و بعــد دیگــر، یعنــی چگــونگی اســتفاده از ایــن نگــرش در کسب و کار، در صنعت، در ارائه خدمات، در دولت، در بخش خصوصی، حتـی در جامعـه بـه صورت عملی و اجرائی به آن بپردازم و از آن نام ببرم و مورد بهره برداری عملی قرار دهم. 
بهتر می پندارم و می اندیشم که مقدمه این کتاب را (نگرش سیسـتمی در عمـل) بـا چنـد نمونه زنده در صفت که مدیران محترم بـا آن و مزایـای آن آگـاهی کامـل دارنـد بنگـرم و بپردازم و نتایج آن را بازتاب نمایم.
من چنین برداشت می کنم که مدیران صنعت و بقیه به دلائـل متعـدد و مـوانعی کـه سـر راه دارنـد، هنوز نتوانسته اند این نظریه را به طور کامل که دهها مزایا و محاسن دارد پیاده کننـد و بکـار گیرنـد.
مـن تصمیم دارم نتایج تحقیقات و تجربیات خـویش را تـا آنجـا کـه بـه حـریم خصوصـی هـی  شخصـیت حقیقی و حقوقی زیان و بدگمانی ایجاد نکند ارائه دهم.
شاید بدین وسـیله بتـوان موانـر سـر راه را بـرای پیاده کردن سیستم و نگرش سیستمی از میان برداشت و از مزایای آن استفاده کرد.
اجازه دهید مطالب خود را در ارتباط با نگرش سیستمی و نحـو ۀ اسـتفاده از آن بـا یـک مثال آغاز کنم (منظور نگرش سیستمی را در یک کسب و کار رایج ببینیم)؛ مـثلاس در صـنعت کفش مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
فرض کنید یک سرمایه گـذار یـا هیئـت مؤسسـه (فـرد یـا گروهـی کـه سـرمایه گـذاری می کنند) بعد از مطالعه و تحقیق بسیار و شـناخت نیازهـای جامعـه، وضـعیت بـازار داخـل و خارج در حال و آینده، میزان سودآوری و موفقیت و سایر عوامل به این نتیجه رسـیدند کـه درصنعت کفش سرمایه گذاری کنند؛ یعنی مأموریت سازمانی را که قرار است ایجاد کرده و راه بیندازند.
ورود به صـنعت کفـش باشـد ؛ البتـه همـان طـور کـه گفتـه شـد، در انتخـاب مأموریت یا ورود به کسب و کار کفش، باید به عواملی مثل رقبـا، میـزان سـودآوری، آینـده  بازار، نیاز جامعه، موجود بودن تکنولوژی مربـوط ، مناسـب بـودن تکنولـوژی بـا ظرفیتهـای نیروی انسانی و سایر منابر توجه نمایند.
بعــد از تشــخیت و تعیــین مأموریــت (ورود بــه صــنعت کفــش) دومــین موضــوعی را کــه ایــن  سهامداران (مؤسسان) باید مشخت کنند، استراتژی است، استراتژی است.
یعنی اسـتراتژی شـرکتی  که هنوز دائر و ظاهر نشده است؛ ولی در نظر است که در آینده نزدیکی دائر شده و شکل بگیرد...
  
وبگردی