آفتاب

از بازاریابی تا بازاربازاریابی اهمیت دانش بازاریابی همــۀ شــرکتها بــه نحــوی پایبنــد مجموعــه ای از اصــول بازاریــابی هســتند. بدین معنی که هر شرکت دارای شناخت دقیقی از مشتریان بوده، بـازار خـود را به خوبی تعریف کرده و توانـایی ترییـب کارکنـان خـود را بـرای ارتقـای کیفیت و اهمیت به مشتریان داراست.

اجزاء تشکیل دهنده دانش بازاریابی
در زمینۀ سازمانی، دانش به عنوان کل از چنـدین زیـردانش تشـكیل شـده اسـت .
این زیردانشها براساس زنجیرۀ ارزش پورتر:
دانش سازمان، دانش مـدیریت منـابع انسانی، دانش توسعه فنی، دانش لجستیک (داخلی و خـارجی)، دانـش عملیـاتی، دانش بازاریابی و فروش و دانش خدمات هستند.
یكـی از مهـم تـرین زیردانشـها، دانش بازاریابی است.
پیتر دراکر می گوید از آنجا که هدف کسب و کار خلق مشتری است ، هر کسب و کاری تنها دو وظیفه دارد: بازاریابی و نـوآوری .
ایـن دو  وظیفه ایجاد ارزش می کنند و ما بقی هزینه اند.

اطلاعات بازاریابی

در تاریخ طولانی کسب وکار بنگاههای اقتصادی، مدیریت بیشـترین توجـه را بـه انسانها، ماشین، مـواد و پـول تخصـیا داده اسـت و نسـبترا کمتـرین توجـه را بـه عنصر پنجم یعنی اطلاعات مبذول داشته است.
در سـالهای اخیـر شـرایط عـوض شد.
به طور فزاینـده ای، مـدیران بازاریـابی در شـرایط سـتیز قـرار گرفتـه،رقابـت  خشونت آمیز شد و محیطها آشفته و متلاطم شدند.
در عصـر اطلاعـات، پیـروزی در مبارزات با آنهایی است کـه مزیـت پژوهشـی و بهـوش دارنـد.
بـدین ترتیـب، بازاریابان باید مهارتها و سیسـتمهایی بـرای تولیـد اطلاعـات بازاریـابی و بر عهـده گرفتن پژوهش ،بازاریابی شکل دهند.

تحقیقات بازاریابی

مسائلی که زمانی محرمانه و خصوصی بود، اکنون عمومی شـده انـد .
در گذشـته  تحقیقاتی انجام می دادید و سپس نتیجۀ آن بـرای بازاریـابی اسـتفاده مـی کردیـد .
اکنون تحقیقات می تواند بازاریابی باشد و بازاریابی می تواند خود تحقی  باشد.
شیوه ای جدید برای پی بردن به اینكه مردم در مورد افكـار خـود چگونـه فكر مـی  کننـد، بـه جـای پرسـش یـا گروههـای کـانونی و انجـام تحقیـق در فیس بوک یا ...
از میان افرادی است کـه برنـد شـما را انتخـاب کـرده انـد یـا دوست دارند.
این تحقیق فارغ از تأثیر جـانبی آن بـه خـاطر ماهیـت عمـومی آن، می تواند به عنوان بازاریابی عمل کند؛ مثلار معرفی محدود یک محصول جدید به طرفداران فعلی برندتان.
تحقیقاتی که در مورد یک میلیون طرفـدار در فیسبوک انجام می شود ، در واقع بازاریابی است.

 به نظر می رسد مرحله بندی ارتباطات بدین صورت و به عنوان یک قـانون  عمومی مناسب تر باشد.
هرکسی کـه پذیرفتـه تـا ارتباطـات برنـد را بـه طـور  مستقیم دریافت کند، مطمئنار شایستۀ دریافت محصولات جدید برند پـیش از ، اعلام و معرفـی رسـمی آن اسـت، و قبـل از  اعـلام اطلاعـات بـه ایـن افـراد کارمندان شرکت که در حقیقـت سـفیران برنـد هسـتند کـه  بایـد در جریـان ارتباطات قرار بگیرند.
این رویكرد از درون به بیـرون ارتباطـات روز بـه روز مهم تر می شود؛ زیرا هریک از کارمندان یک رسانۀ اجتماعی دارند.
رسانه های اجتماعی گرایشی به عمومی کردن مسائل خصوصی دارنـد و  بنابراین درون شرکتها نیز دیگر مانند گذشته چندان قابل پنهان کردن نیست؛ بنابراین بهتر است که ما از تفكیک مسـائل پرهیـز کنـیم و همـه ـ تحقیقـات، را به صورت یـک کـل و بـهCRM بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری عنوان گفتگوهای پیش و پس در مورد برند در نظر بگیریم.

 از برخی جهات برندها ح  انتخاب دیگری ندارند.
مشتریان انتظار دارند که در همۀ موقعیتها یک ماهیت و یک ساختار منسـجم از برنـد ارائـه شـود.امــروزه مشــتری خشــمگین مــی  توانــد بــه دلیــل مقیــاس و ماهیــت عمــومی رسانه های اجتماعی تأثیر بیشتری داشته باشد.
این امر تا چند سال پیش میسـر  نبود.
برند هـا و کسـب و کارهـا ایـن فرصـت را دارنـد تـا مسـائل منفـی را بـه شیوه ای مناسب عمومی کنند و از این راه اعتبار بیشتری را که برای کسـب و کارشان حیاتی است، بدست آورند.  
وبگردی