آفتاب

ارتباطات ـ شايعه و اطلاعاتبسیار روشن اسـت کـه هـر فـرد مجموعـه جهـان هسـتی را از یـک منظـر می نگـرد و مطالـب و موضوعهای تحقیق و بررسی خود را از طریق این جهان بینی خاص و نیاز جامعه برمی گزیند. شک نیست که رشته انتخابی می تواند بسـیار خـرد و در حـد شـناخت بعضـی از پدیـده هـای کوچک باشد یا بسیار گسترده به گستردگی جهان و دربرگیرنده دههـا و صـدها مقالـه، نوشـته و کتاب و این نوشته ها در بعضـی مواقـع تـا افق هـای دور و ناشـناخته و حتـی تخـیلات و تصـورات استمرار یابد؛ اما طبیعت کار نویسندگی و تحقیقات بـه گونـه ای اسـت کـه نویسـنده اجبـارا بایـد جایی در بیان مطالب متوقف شود و رشته کار را به دیگران بسپارد. ضـمن اینکـه هنـوز سـوالها و ابهامات بسیاری نه تنها در ارتباط با جهان هسـتی، بلکـه در ارتبـاط بـا همـان موضـوع انتخـابی درذهن خود خوانندگان نقش بسته باشد.

به هرجهت قصد این نویسنده این است که در همین سرآغاز، هزاران بار از دانشـمندان و  نویسندگانی که از آثارشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم سود بردم و بهره مند شـدم تشـکر و سپاس گزاری نمایم و از همه آنهایی که در اثر غفلت یا فراموشی از ارائه نامشان غافل شـدم  عذرخواهی نمایم.

 به طوری کـه نویسـندگان محتـرم مـی داننـد و دههـا بـار بـا پوسـت و اسـتخوان آن را لمـس جستجو، کشف، شناخت، گردآوری، تحلیل، همـاهنگی، یکپـارچگی و نتیجـه گیـری نسـبت بـه موضوعی کار ساده ای نیست و نیاز به صرف صدها ساعت وقت و تجسـس و کارهـای حواشـی آن دارد.

از طرفی گردآوری، تحلیل، نتیجه گیری، نقد و اسـتفاده از مفـاهیم و تئوریهـای موجـود که هم با یکدیگر با موضوع مرتبط و مکمل باشند و هم تکراری و خسته کننـده نباشـند و بتوانـد بخشی از نیازهای دانشجویی یا جامعه را پاسخ گو باشد بسیار کار سخت است.

باید اذعان کنم که در تدوین و تألیف این اثر بسیار پرشانس و خوش اقبال بودم که ایـن  فرصت را یافتم تا از کمکهـا، مشـاوره هـا، کتابهـا و نقطـه نظرهـای بسـیاری از دانشـمندان و نویسندگان داخلی و خارجی استفاده نمایم و این کتاب حاصـل بررسـی و گـاهی نقـد ایـن نوشته ها و کتابها همراه باتجربه بیش از نیم قرن تدریس و تحقیـق خـود ایـن نویسـنده اسـت.

همان طور که قبلاگفته شد، کسب اجازه برای استفاده از برخی نظرات بـه صـورت مسـتقیم میسر شد؛ اما استفاده از نظر صاحب نظران دیگر که در سراسر جهان پراکنده اند میسـر نشـد.

من ضمن پوزش از آنان، صرفا به آوردن نامشان در جای جای کتاب و در همین صفحه های نخست اکتفا می کنم.

لازم به یادآوری است، گـاهی مجبـور بـودم و یـا مجبـور شـدم بـرای حفظ یکپارچگی اثر از تمام نوشته ها و کتابها عینا استفاده نمایم و دلیـل آن را ایـن مـی دانـم که نوشته ها و کتابهای موجود که متعلـق بـه تمـام بشـریت اسـت.

هـرکس در هرجـای ایـن جهان می تواند با ارائه اسم نویسنده یا عدم یادآوری اسم نویسنده به دلایل مختلف که یکی استفاده نماید.

همانطورکه اینجانب همه انسانها را مجاز می دانم که از اثر اینجانب و یا بخشهایی از آن بدون ذکر نام و به هرطریقی که مایل اند اسـتفاده نماینـد.

چون هدف نهایی آگاهی جامعه و استفاده از محتوای کتاب است؛ حتی نویسندگان محتـرم می توانند عین کتاب یا بخشهایی از آن را به هر نامی کـه مایـل انـد کپـی کننـد و در اختیـار جامعه که هدف اصلی است قرار دهند. 
وبگردی