آفتاب

اختـلال یادگیـری (با تمرکز بر ریاضیات)اگر از تعاریف دقیق و علمی اختلال یادگیری چشم پوشی کنیم و مشـکلات منجر بـه افت تحصیلی و کاهش میبان پیشرفت در زمینه هـای تحصـیلی را بـه عنـوان اخـتلال یـادگیری در نظـر بگیــریم، تعـداد دانـش آمــوزانی کـه در سـالیان اخیــر درگیـر ایــن مشکلات آموزشی شده اند بسیار افزایش یافته است. اثرات چنین مشکلاتی نه تنها بـه افت تحصیلی و کاهش میزان یادگیری میانجامد؛ بلکه کاهش اعتمادبه نفس، تحقیر دانش آموز، کاهش سازگاری در مدرسه و نیز کاهش حس کنجکاوی و علاقه مندی تحصیلی نیب از دیگر اثرات این مشکلات خواهند بود.

 یادگیری اساسی ترین ابزار بـرای سـازگاری انسـان بـا محـیط اطـراف خـویش اسـت.
اگـر کودکان و نوجوانان در جهان پیچیدۀ امروز نتو انند یاد بگیرند، نمی توانند به خوبی زنـدگی کننـد.
اختلال یادگیری ویـژه بـه معنـای آن اسـت کـه در یـک یـا چنـد فراینـد اساسـی، روانشـناختی اختلالی رد دهد؛ به طوری که در فهم و بکارگیری زبـان (شـفاهی یـا کتبـی) تاثیر بگـذاردو در توانایی گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجـی کـردن و یـا محاسـبات ریاضی برای کودک اختلالی به وجود آید.
این اصطلاح شامل کسانی کـه مشـکل یادگیریشـان معلول عواملی چون نقص بینایی، نقص شنوایی، نقایص حرکتی، عقب مانـدگی ذهنـی، پریشـانی عاطفی، نابهنجاریهای محیطی، فرهنگی یـا اقتصـادی اسـت ، نمـی گـردد.
  تعریفـی علمـی و  نسـبتاً جامع از اصطلاح «اختلالات یادگیری» را می توان به صورت زیر بیان کرد:
(اختلالات نوروبیولوژیکی خاصی هستند که بر توانایی مغز در ذخیره، پردازش اطلاعات یا برقراری ارتباط در برخی زمینه ها تاثیر می گذارند)
می توان با اطمینان این نکته را مطرح کرد که تمام دانـش آمـوزان در سـنین و دوره هـای تحصیلی مختلف از نظر سطح یادگیری یکسان نیستند و بعضی از آنها بـه ویـژه  در سـالهای اول تحصیل، شرایطی همگون و متعادل با گروه خود را از دست می دهنـد.
در ایـن شـرایط رفتارآنها، معلمان را مجبور می کند تا دانش آموز را به متخص ارجاع دهنـد.
اگرچـه ایـن کودکان دارای ظاهر و هوش طبیعی هستند؛ در مدرسه هنگـام آمـوزش خوانـدن، نوشـتن و محاسبات ریاضی دچار مشکلات جدی می شوند.
واژه « اختلالات یادگیری » برای تبیین چنین مواردی، بکار برده می شود .
تقریباً نیمی از کودکانی کـه خـدمات آمـوزش وپـرورش ویژه دریافت می کنند 5درصد از کـل جمعیـت مـدارس بـه عنـوان دانـش آمـوزان دارای اختلال یادگیری شناخته شده اند و معمولاً نسبت آن در پسران بیشتر از دختران و سـه  تا چهار برابر بیشتر اسـت.
شـاید جالـب باشـد بـدانیم بـا وجـود  اینکـه  اختلالهـای یـادگیری شناخته شده انواع محدودی دارند؛ اما مشکل هر فرد دارای اختلال یـادگیری منحصـربه فـرد است که ترکیب و سطوح مختلفی از مشکلات و سختیها را نشان می دهد...