آفتاب

دیدن سکه در خواب چه تعبیری دارد؟دیدن سکه در خواب تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

از جانب فرزند نگران می شويد. اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل مقايسه نيست نمي توان گم شدن سکه را به نگرانی درباره فرزند تعبير کرد با اين وجود عقيده معبران کهن محترم است. اگر در خواب ديديد کسی مشتی سکه به شما داد، نشان آن است که کسی به شما اعتماد مي کند و احتمالا مورد مشاوره قرار مي گيريد و رای و عقيده شما راه گشای مشکل ديگری خواهد شد و اگر شما به کسي يک مشت سکه داديد از رنج و اندوه و غم فارغ می شويد. داشتن سکه طلا همانقدر که در بيداري خوب است و دارنده اش را خوشحال مي کند در خواب نيکو نيست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببينيد. تنها مورد استثنايی آن است که روی سکه يا پلاک طلای شما اسماالله يا شمايل اوليا نقش شده باشد که بسيار خوب است.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

ديدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمايالات کوچک و کم ارزش و کم تاثير زندگی است در خواب و چنانچه در روياها سکه مشاهده کنيم تعبير کلی اين است که با يک امر تفنني رو به رو خواهيم شد. اگر در خواب ببينيد که در جيب خود تعداد زيادی سکه داريد قدرت شما را در برآوردن آرزوهای بزرگتان نشان نمی دهد بلکه گويای اين است که در آينده به امور تفننی خواهيد پرداخت و مسائلی شما را سرگرم مي کنند که تاثير بزرگی در زندگيتان ندارند. اگر در خواب ببينيد که سکه اي در راه يافتيد خبری به شما مي رسد و چيز کوچکی برای مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و اگر دست در جيب خويش کرديد و دريافتيد که سکه ای داشته ايد که آن را گم کرده ايد اندوه کوچکی برای شما پيش می آيد که دوامش نيز اندک است.
وبگردی