آفتاب

دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

تعبیر خواب برنج به روایت امام جعفر صادق(ع)

 تعبیر خواب برنج بر سه وجه است :

خیر و منفعت

مال

حاجت

تعبیر خواب برنج به روایت محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب دانه های برنج را ببیند نشانه این است که به همان مقداری که در خواب برنج دیده است مال و اموال زیادی را با سختی و مشقت بدست می آورد.

تعبیر خواب برنج به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که برنج پخته می خورد نشانه این است که حاجات و خواسته هایش برآورده می شود و به وی خیر و نیکی می رسد.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج را با دوغ می خورد نشانه این است که غم و اندوهی به وی می رسد.

اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود 

برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است..

تعبیر خواب برنج به روایت جابر مغربی

تعبیر نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.

تعبیر خواب برنج  از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن برنج در خواب نشانه موفقیت و شانس و کامیابی و دوستی گرم و صمیمی برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج می خورد نشانه این است که در خانه او شادی و آرامش است.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد نشانه این است که مسئولیت جدیدی را می پذیرد که لذت زیادی برای او دارد.

تعبیر خواب برنج  از دیدگاه لیلا برایت

اگر فردی در خواب خود را مشغول خوردن برنج پخته ببیند نشانه کارهای خیر است.

تعبیر خواب برنج از دیدگاه منوچهر مطیعی

دیدن برنج پخته در خواب نشانه حاجت است و اگر فردی در خواب ببیند که برنج می پزد و یا فرد دیگری برنج پخته است و پیش روی وی نهاده است نشانه این است حاجت خواب بیننده روا می شود و به آرزویی که دارد می رسد که این آرزو بیشتر دارای جنبه مالی است.

اگر فردی در خواب ببیند که به دیگران برنج پخته می دهد نشانه این است که حاجت او برآورده می شود.

خوردن برنج پخته در خواب نشانه بدست آوردن خیر و نیکی و نعمت برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که روی برنج پخته زعفران ریخته شده است نشانه این که در راه رسیدن به هدفی که دارد اندوه و ملالی پیش می آید که بزودی رفع می شود.

تعبیر خواب خوردن برنج پخته با ماست نشانه خشم است 

تعبیر خواب خوردن برنج پخته با ترشی نشانه غم است.

اگر دختری در خواب ببیند که برنج پخته می خورد و یا بر سر سفره ای نشسته است که روی سفره ظرف های برنج پخته چیده شده اند نشانه این است که به زودی شوهر می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج پخته می خورد و برنج دارای شلتوک و شن و ریگ است نشانه این است فردی برای خواب بیننده زحمتی بوجود می آورد و علاوه بر این فردی در زندگی خواب بیننده وجود دارد که بوی دروغ می گوید و خیانت می کند.

تعبیر خواب خوردن برنج پخته به همراه دوغ نشانه رسیدن غم و اندوهی به خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج خام می خورد نشانه این است که در بهره گیری از نعمتی تعجیل می کند که حق و سهم او است.

اگر فردی در خواب ببیند که برنج می فروشد نشانه این است که دیگران را در آسایش و رفاهی که دارد شریک می کند و

اگر فردی در خواب ببیند که برنج می خرد نشانه این است که در نشاط و خرمی دیگران شریک می شود.

تعبیر خواب برنج از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب برنج برای تجار نشانه معامله ای سودآور است و دیدن برنج در خواب برای کشاورزان نشانه بدست آوردن محصولات فراوان است.

تعبیر خواب برنج پخته خوردن نشانه رضایت خواب بیننده از آسایش و شادمانی خانوادگی اش است.

اگر دختری خواب ببیند برنج پخته است، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانه آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد و از دوستان خود جدا خواهید ماند .
وبگردی