آفتاب

دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد؟دیدن اسب تازی در خواب نشانه ی عزت و جاه است.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید:

 دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، دوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و بركت.

حضرت دانیال می‌گوید:

اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود.

اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل كه عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیكوئی و قیمت اسب.

اگر دید كه اسب را فرا گرفته یا كسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل كه شرف و بزرگی یابد، لیکن كمتر از آن كه در اسب تازی گفتیم.

و اگر دید از آن اسب چيزي كم بود، یا زین یا نمد زین یا لگام، دلیل كه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل كه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاكران نباشند.

اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.

اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل كه مصیبت و گناه نماید.

 محمد بن سیرین می‌گوید:

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل كه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود.

اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود.

اگر دید اسب برهنه در خواب بود. لكن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود.

اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.

اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند كه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد كه خداوندش سفر نماید.
وبگردی