آفتاب

دیدن آب در خواب چه تعبیر داد؟دیدن آب در خواب تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

تعبیر خواب آب به روایت محمدبن سیرین

آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاكيزه، دليل كه زندگاني او خوش است.

اگر بيند از جوئي مجهول آب صافي مي خورد و اين كس در سفر است يا درجايگاهي بيگانه، دليل كه در كاري مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار آن آب كه در جوي خورده بود منفعت يابد.

اگر ببیند آب شور می خورد تعبیر آن برعکس است.

اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد.

اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه جهان را به دست میگیرد.

عقیده بر این است به همان اندازه مه از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می اورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می رسد.

اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری خواهد شد.

اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفت اندوه بزرگی به او برسد.

اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت.

اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد.


تعبیر خواب آب به روایت امام جعفر صادق(ع)

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد:

یقین

قوت

کار صعب و دشوار

همدم و هم صحبت کسی شدن

در خدمت مقام مهم شهر بودن


تعبیر خواب آب به روایت دانیال نبی

آب دادن به مردمان ، دلیل بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده است.

اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول می شود و شغلهای شایسته پیدا می کند به مرحله ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته می شود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد.

اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهئی که انجام میدهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت.

اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود. اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا«کنیزکی» به دست می‌آوری.

اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد.

اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند.
وبگردی