آفتاب

تعبیر سفر کردن در خواب از منظر ابن سیریناگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی:


 نیز در کتاب تعبیر خواب نوشته است: «سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می‌کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می‌آید.

اگر به جایی سفر می‌کنید که بهتر است از آنجا که می‌روید وضع شما بهتر می‌شود،

ولی اگر به جایی که می‌روید از جایی که سفر را آغاز می‌کنید بدتر است وضع شما بد می‌شود و تغییری که پدید می‌آید مطلوب و دلخواهتان نیست.»
وی داشتن ساک، کیف و بسته‌های زیاد در سفر را نیز اینگونه تعبیر کرده است:

«اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های زیادی دارید و به سفر می‌روید تغییراتی در زندگی شما پدید می‌آید که تکالیفتان را زیاد می‌کند.

وظایف دشواری را به عهده می‌گیرید، ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد که به اندازه همان بسته‌هاست.»
وبگردی