آفتاب

تعبیر دیدن میوه در خوابدیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه منوچهر مطیعی
منوچهر مطیعی می‌گوید دیدن میوه در خواب خیر و برکت و نعمت است. از نظر وی همچنین هر یک از میوه‌ها تعبیر خاصی دارند که بایستی به آن تعبیر مراجعه کرد اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آنکه تشخیص دهید چه نوع میوه‌ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید چه از کسی بگیرید.


تعبیر خواب میوه نظر لوک اویتنهاو
میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش: بدبختی و میوه شیرین: ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه‌های موفق


تعبیر خواب میوه آنلی بیتون
خواب دیدن میوه‌های رسیده در میان شاخ و برگ درختان، آینده‌ای سعادت‌آمیز را نشان می‌دهد.
تعبیر خواب میوه سبز، کوشش‌های نومیدکننده و شتاب‌زده است.
اگر دختری در خواب ببیند میوه‌ای سبز می‌خورد، علامت آن است که از ارث محروم می‌شود.
خرید و فروش میوه در خواب نشان‌دهنده فعالیت تجاری زیاد و کسب سودی اندک است.
دیدن میوه رسیده در خواب و یا خوردن آن، نشانه کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.


تعبیر خواب میوه فروشی به روایت خالد بن علی بن محدالعنبری
از نظر این معبر میوه فروش در خواب نشان از مردی است که از اسرار و رازهای مردم محافظت می کند و مردم در دارایی و اسرار خود او را امین میدانند و همچنین دیدن میوه فروش در خواب ممکن است بیانگر مال و دارایی, زن, روزی و منفعت برای شخص خواب دیده باشد.


تعبیر خواب میوه فروشی به روایت آنلی بیتون
اگر شخصی در خواب میوه فروشی را ببیند خوابش نشان از کار سخت برای جبران زیان و دست زدن به معاملات ناموفق برای آن شخص خواهد بود.


تعبیر خواب آب میوه به روایت لیلا برایت
دیدن خواب آب میوه نشان از غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق آن شخص است. و اگر شخصی در خواب ببیتید که آب میوه ای را می گیرد خوابش بیانگر فریب خوردن خوشی های ظاهر می باشد که به زودی آن شخص هوشیار خواهد شد.