آفتاب

تعبیر خواب مارمار، خزنده‌ای است که اغلب ما از دیدنش وحشت داریم و سعی می‌کنیم از آن دور باشیم، اما این حیوان خزنده در عالم خواب پیام‌های متعددی دارد.

تعبیر خواب مار امام جعفر صادق ع:
از نظر امام جعفر صادق ع دیدن مار در خواب می توانده ده تفسیر داشته باشد که این ده تفسیر بسته به شرایط خواب است.
اول : دیدن مار در خواب نشانه دشمن پنهان است که ممکن است ناشناس باشد و یا آشنایی باشد که دشمنی اش مشهود نیست.
دوم : دیدن مار می تواند اشاره به زندگانی داشته باشد که همراه با لذت است.
سوم : تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به سلامتی دارد.
چهارم : تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به پادشاهی دارد که این تعبیر در صورتی درست است که شما بر مار غلبه کنید.
پنجم : تعبیر دیگر دیدن مار نیز اشاره به سپه سالاری و بزرگی دارد.
ششم : تعبیر دیگر دیدن مار در خواب رسیدن به بزرگی و دولت است.
هفتم : تعبیر دیگر دیدن مار اشاره به زنی دارد که خوش خط و خال است و باید از او ترسید.
هشتم : معنی دیگر دیدن مار در خواب رسیدن به مردا آرزوها است.
نهم : معنی دیگر دیدن مار در خواب پسر دار شدن است.
دهم : آخرین تعبیر دیدن مار نیز اشاره به سیلاب دارد.


خواب مار از دید علامه مجلسی:
ایشان دیدن مار در خواب را خوب نمی دانند و به قرض و وام و بدهی معنی می کنند.


تعبیر خواب مار از دیدگاه حضرت یوسف ع:
مار در خواب دیدین به معنای رسیدن یک بلا از سمت دشمن شماست که از آمدن آن بلا بر سر شما خوشحال می شود. اگر در خواب دیدید که مار از شکم شما خارج می شود مفهوم این خواب این است که فرزند شما با شما دشمنی می کند.


خواب مار خالد بن محد العنبری:
دیدن مار در خواب اشاره به دشمن قوی و ثروتمند دارد و کشتن مار غلبه بر دشمن قوی است.اگر چند مار وارد خانه شما بشوند و چرخی بزنند و بدون نیش به کسی خارج شوند معنی خواب این است که دشمنان شما از اقوام و فامیل و دوستان شما هستند.اگر در خواب دیدید که ماری را با خود به خانه آورده اید معنی خواب این است که دشمن شما را فریب می دهد.آخرین معنی دیدن مار در خواب هم این است که ممکن سات دشمنان بیننده خواب ، فرزندان و همسر و به طور کلی اعضای خانواده او باشند.


تعبیر خواب مار از نظر قرآن:
اگر بخواهیم به تعابیر مار در قرآن بپردازیم متوجه می شوی که واژه های مار و اژدها کلا سه بار در قرآن به کار رفته است که در ادامه به آنها می پردازیم.
واژه «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا ها فاذا هی حیه تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (طه/۲۰).
کلمه «ثعبان» دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد های آشکاری شد (اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲).
واژه «جانّ» به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ ها تهتز کان ها جانّ ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد،
دیدن مار در خواب بنا بر آیات قرآن به دشمن تعبیر می شود که بدعت گر است.اگر مار دور گردن تو حلقه زده باشد معنی خواب این است که زکات مالت را نیم دهی.«سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آن ها شود… (آل عمران/۱۸۰).
وبگردی