آفتاب

تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریمخیلی اوقات خواب می بینیم که پسر یا دختری که دوستش داریم در خوابمان آمده اســت و بعد از بیدار شدن حتما در این فکر فرو می رویم که چرا خواب این شخص را دیده ایم. ما در ادامه تعبیر این خواب را به شما خواهیم گفت . اگر مرد و یا پسری را که به او علاقمند هستیم و دوستش داریم را در خواب ببینیم چه تعبیری دارد؟دیدن معشوقه در خواب را چند معبر تفسیر و معنی کرده اند که در پایین آن ها را میخوانیم .

تعبیر خواب بی وفایی و بی اعتنایی معشوق و همسر

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:


اگر خواب ببینید شما بی وفا هستید:

یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .


اگر یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست:

دلتنگی و ناملایمت در خانه .


اگر یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست:

احتمال دارد که حامله باشد .


اگر یک مرد خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:

پول هنگفتی درانتظارش است .


اگر یک زن خواب ببیند به نامزدش بی وفاست:

خبرهای بد دریافت می کند.


اگر یک مرد مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:

خطر مرگ.


اگر یک زن مجرد خواب ببیند به معشوقه اش بی وفاست:

به وی خیانت می شود .


فلسفه تعبیر خواب

گفته ابن سیرین در مورد تعبیر خواب مردی که دوستش داریم :

اگر کسی خواب پسری را که دوستش دارد را ببینید دلیل بر وصل و خبر نیک اســت


تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم از نگاه ادوارد :

خواب معشوقه را (دختر یا پسر) به معنی نوید یک خبر خوش میداند این خبر فقط شامل وصلت و یا ازدواج نیست ممکن اســت شامل هر چیزی شود مثلا برنده شدن در قرعه کشی بهبود یافتن مریضی که بیمار اســت .


ادوارد در این باره گفته اســت اگر کسی خواب پسر و یا مردی که عاشق اوست و خیال ازدواج را دارد ببینید دلیل بر فکر و اوهام زیاد قبل از خواب اســت و نمی تواند معنی و یا تفسیر دقیقی داشته باشد و این خواب را جزو خواب های پریشان و بدون تعبیر تلقی کرده اســت در اکثر موارد پسرها یا دخترها قبل از خواب شبانه به شدت در مورد پسر مورد علاقه ی خود فکر و یا خیال پردازی میکنند این تفکرات سبب میشود تا ساعاتی پس از خواب تصویری از اوهام و خیالات خود را بصورت خواب ببینید ولی در مجموع میتوان این خواب را دارای معنی و یا مفهوم خوب دانست بعضی ها به اشتباه تصویر دارند چون داشتن دوست پسر و یا دوست دختر از نظر شرعی و یا اخلاقی گناه اســت خواب دیدن آن هم دارای معنی بدی اســت در جایی که اینجا فقط صحبت از عشق و دوست داشتن اســت و ارتباطی با نوع رابطه ندارد.


از تعابیر دیگر خواب دیدن کسی که دوستش داریم از دیدگاه ابن سیرین :

اگر کسی در خواب ببینید که با کسی که دوستش داشته اســت وصلت نموده اســت و هر دو پیراهن سفید بر تن دارند به نشانه ی غم و افسردگی میباشد در واقع همیشه اتفاقات مثبتی که در طول خواب روی میدهند دارای تعابیر و معانی منفی هستند و بالعکس خواب های پریشان و منفی نیز در اکثر موارد دارای تعابیر مثبت و معنای بهتری هستند زمان دقیق خواب دیدن هم بسیار مهم اســت .

چنان چه که حدود ۹۰ درصد از خواب هایی که قبل از اذان مغرب روی می دهند صحت و تعبیر درست تری نسبت به خواب های ابتدایی شب دارند در مورد عنوان امروز ابن سیرین میگویند .
وبگردی