آفتاب

تعبیر خواب آب چشمهاز امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در مواردی نشان جوانمردی است و در مواردی هم غم و اندوه و رنج.

تعبير خواب آب چشمه به روايت امام صادق (ع)


 دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است:
۱- بزرگی وجوانمردی
۲- غم و اندوه
۳- مصیبت
۴- بیماری
۵- طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در مواردی نشان جوانمردی است و در مواردی هم غم و اندوه و رنج. دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت محمد بن سیرین

چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وی غم و بیماری است.
اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.
اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود.
اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت جابر مغربی

تعبیر چشمه در خواب نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت دانیال

اگر چشمه ای با آب گوارا در خواب ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.
اگر در خواب بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.
اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد.
اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاست.
اگر خشک شدن آب چشمه را در خواب ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است.
اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند درخانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه.
اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود، اگر غمگین است، از غم فرج یابد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر وام دارد، وامش گذارده شود، اگر گناهکار است، توبه کند، اگر حج نکرده باشد، حج کند.

تعبیر خواب آب چشمه به روایت لوک اویتنهاو

آبی که از زمین می جوشد: یک خوشحالی غیرمنتظره

تعبیر خواب آب چشمه به روایت جابر مغربی

دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد.

منبع: بیتوته
وبگردی