آفتاب

تعبیر خواب آب شدن یختعبير خواب آب شدن یخ به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.
وبگردی