آفتاب

تعبیر خواب آب جوشسماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

تعبير خواب آب جوش به روايت منوچهر مطيعي تهراني

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. جوشاندن آب فتنه انگیزی است.

تعبير خواب آب جوش به روايت لوک اویتنهاو

تعبیر آب جوش در خواب دعوا و دشمنی می باشد
وبگردی