آفتاب

تعبير خواب آوازدر اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين


در اينجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ايجاد لذت از طريق صدا

آواز بلند مرد در خواب ، به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است

اگر ببيند آوازش بلند شد ، به قدري بلندي آوازش صاحب نام و آوازه مي شود

اگر ببيند آوازش ضعيف شد ، نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد و در ميان مردم به سوي فراموشي مي رود

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی


بلندي آواز در خواب براي مردان ، شرف و آوازه و نام آوري است

بلندي آواز در خواب براي زنان ، داراي تعبير خوشي نيست و آن را بر عکس خواب مردان تعبير کرده اند يعني داراي شهرت و آوازه بعد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني


در اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردي در خواب ببيند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين که در ميان مردم بزرگي کسب مي کند. ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که به طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست. صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسي که ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دور رفته به شما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد کسي خبري به شما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد.
وبگردی