آفتاب

تعبير خواب آلات موسیقیتعبير خواب آلات موسیقی به روايت آنلی بیتون
1ـ دیدن آلات موسیقی در خواب، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.
2ـ دیدن آلات شكسته و مستعمل موسیقی در خواب، علامت آن است كه دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.
3ـ اگر دختری خواب آلات شكسته و مستعمل موسیقی را ببیند، نشانه آن است كه نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شكل دلخواه تغییر خواهد داد.