استانداردها ارائه‌دهنده راه‌حل براى مشکلات بوده و نتيجه استاندارد کردن افزايش بهره‌ورى است که اين عمل به‌طرق زير انجام مى‌گيرد:


- ارائه روش‌هاى صحيح محاسبات فنى


- تعيين قواعد عمومى و مشخصات و ويژگى‌هاى محصول


- يکنواختى و هماهنگ‌سازى


- گردش صحيح اطلاعات و جلوگيرى از اتلاف سرمايه و زمان


- کاهش قابل توجه هزينه‌ها از طريق کاهش انواع و ميسر کردن توليد انبوه