در اين فرآيند دو يا چند ويژگى به‌نحوى با هم ترکيب مى‌شوند که محصول به‌دست آمده به لحاظ عملکردى و ابعادى از نظر مصرف داراى قابليت تعويض‌پذيرى باشد. در اين زمينه مديران سازمان‌ها (کارخانه يا شرکت) بايد خط‌مشى مشخصى را براساس حجم مصرف و ميزان صرف هزينه تعيين نموده و رهنمودها و تذکرات لازم را براى بخش استانداردها و يا کميته انتخاب مواد به‌منظور ترکيب اقلامى که پرهزينه‌تر از اقلام جايگزين شده است، ارائه نمايند. در اين روش ممکن است چند محصول مشابه که تفاوت قيمت عمده‌اى با هم ندارند ترکيب شده و تنها يک محصول جايگزين آنها شود. به‌هرحال لازم به ذکر است که استاندارد کردن يک فعاليت گروهى بوده و بايد با همکارى و هم‌رأيى تمامى افراد ذى‌علاقه و ذى‌نفع انجام گيرد.