تاکنون در مورد استاندارد و استاندارد کردن تعاريف متفاوتى بيان شده که در واقع هر کدام از نقطه‌نظر خاصى بوده است. در اين زمينه سازمان بين‌المللى استاندارد (ISO (International Organization For Standardization تعاريف زير را در مورد استاندارد يا استاندارد کردن بيان نموده است:


- استاندارد مدرکى است دربرگيرنده قواعد، راهنمايى‌ها يا ويژگى‌هايى براى فعاليت‌ها يا نتايج آنها به‌منظور استفاده عمومى و مکرر که از طريق هم‌رأيى فراهم و به‌وسيله سازمان شناخته‌شده‌اى تصويب شده باشد و هدف از آن دست‌يابى به ميزان مطلوبى از نظم در يک زمينه خاص است.


يادآورى:

استاندارد بايد مبتنى بر نتايج استوار علوم، فنون، تجربيات و در راه ارتقاء منافع مطلوب جامعه باشد.


- استاندارد کردن عمل ايجاد مقرراتى است براى استفاده عمومى و مکرر با توجه به مشکلات بالفعل و بالقوه که هدف از آن دست‌يابى به ميزان مطلوبى از نظم در يک زمينه خاص است.


يادآورى:

اين فعاليت به‌خصوص شامل تدوين، نشر و اجراى استاندارد است.


به‌طورکلى واژه استاندارد به دو مفهوم عمده به‌کار برده مى‌شود. در مفهوم اول منظور از استاندارد به دو مفهوم عمده به‌کار برده مى‌شود. در مفهوم اول منظور از استاندارد، يکاها و برسنج‌هاى اندازه‌گيرى است. (در زبان فرانسه آن را اتالون - Etaion - مى‌نامند.) اين مفهوم مى‌تواند به معناى يکاهاى اندازه‌گيرى مانند متر، کيلوگرم، ثانيه و نظاير آن باشد و يا مقياس‌هاى فيزيکى از قبيل ميله يک متري، وزنه يک کيلوگرمى و امثال آن را در بر گيرد. در مفهوم دوم، استاندارد کتابچه يا مجموعه مکتوبى است که در برگيرنده مقررات و اصولى براى تنظيم امور فني، صنعتي، علمى و تجارى مى‌باشد. (در زبان فرانسه و آلمانى به آن نُرم - Norme - گويند)